loadingimg

Wczytuję dane...

Wysyłamy za granicę Zobacz gdzie

  • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN

Darmowa dostawa od 300 zł

14 dni na zwrot towaru

Specjalna zniżka dla studentów - 10%

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej Sklepu BOHOMO obowiązujący od 12.01.2016, www.bohomo.pl

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę "Visions4You" z siedzibą 20-435 Lublin, ul. E.Orzeszkowej 15, nr telefonu 730-870-860 posiadającą nr NIP: 7122830953, prowadzącą sprzedaż wyrobów galanteryjnych oraz biżuteryjnych za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.bohomo.pl

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość regulowanej zapisami Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) , pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej firmą "Visions4You". Poprzez umowę zawieraną na odległość należy rozumieć umowę zawieraną z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Za konsumenta zgodnie z treścią art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014, poz. 121) uważa się osobę fizyczną z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym bohomo.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

f) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

g) W celu możliwości prawidłowego korzystania z niniejszego serwisu internetowego należy spełnić następujące wymagania sprzętowe i oprogramowania: Należy korzystać z przeglądarki Google Chrome (od wersji 28.0.1500 z 2013 roku, wyposażonej w silnik Blink), Mozilla Firefox (wyposażonej w silnik Gecko) i Opera (wyposażonej w silnik Blink oraz JavaScript V8), Internet Explorer 11. Ponadto przeglądarka musi posiadać możliwość poprawnej obsługi protokołów SSL. Przeglądarka internetowa nie powinna posiadać dodatkowych wtyczek blokujących czy uniemożliwiających prawidłowe dokonanie płatności.

1. Dane Klienta

a) Z niniejszego serwisu internetowego można korzystać wyłącznie w celu składania zamówień lub zadawania zasadnych pytań w postaci maila do biura obsługi klienta.

b) Klient nie będzie składać, fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że takie zamówienie zostało złożone, jesteśmy uprawnieni do anulowania zamówienia i powiadomienia odpowiednich organów ścigania.

c) Klient oświadcza, że podane przez niego dane takie jak dokładny adres email, adres korespondencyjny i/lub inne niezbędne dane kontaktowe są prawidłowe i dokładne. Przyjmuje również do wiadomości fakt, że możemy skorzystać z tych danych, aby w razie potrzeby skontaktować się z klientem.

2. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego bohomo.pl jest sprzedaż wyrobów galanteryjnych oraz biżuteryjnych za pośrednictwem Internetu.

b) Firma "Visions4You" prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów galanteryjnych oraz biżuteryjnych. Zdjęcia oferowanych wyrobów biżuterii
są autorstwa firmy "Visions4You", gdzie główny nacisk położono na uzyskanie takiego efektu aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów.

3. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.bohomo.pl

b) Dodanie produktu do „koszyka" oraz naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty" oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna). Tym samym informuje się konsumenta, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

c) W momencie złożenia zamówienia klient otrzymuje drogą elektroniczną informację z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz potwierdzenie informacji wymaganych według art. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, także w formie elektronicznej na trwałym nośniku jeżeli wyrazi na to zgodę. Za trwały nośnik uważa się materiał lub urządzenie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do kupującego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Pojęcie trwałego nośnika obejmuje także pocztę elektroniczną kupującego jak i informację w formie papierowej.

d) Umowę uważa się zawartą z osobą posiadającą status przedsiębiorcy (art. 43¹ k.c.) jeśli w ciągu 10 dni od momentu złożenia zamówienia firma "BOHOMO" otrzyma zapłatę za zamówienie. Otrzymanie wpłaty za zamówienie w/w terminie jest warunkiem skutkującym przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji zapłata za wyrób galanteryjny lub biżuteryjny oraz przesyłkę pocztową lub kurierską uiszczana jest za pośrednictwem firmy PayU nie później niż w przeciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia. Otrzymanie wpłaty za zamówienie w/w terminie jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży, tym samym powoduje ona wszczęcie procedury dostarczenia wyrobu do klienta.

e) Zakupiony towar przez konsumenta (art. 22¹ k.c.) może zostać opłacony według wyboru konsumenta przelewem na konto bankowe lub przy wykorzystaniu opcji "za pobraniem" Przelew realizowany jest za pośrednictwem firmy PayU. Przy dokonaniu dobrowolnego wyboru przez konsumenta sposobu zapłaty przelewem realizacja zamówienia (wysyłka) następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wymaganej wpłaty na koncie bankowym sprzedawcy z uwzględnieniem zapisu ust. 7 lit. e).

f) Umowa o świadczenie sprzedaży ciągłe lub okresowe może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowę zawartą na czas dłuższy niż rok poczytuje się po upływie tego terminu na zawartą na czas nieokreślony. Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ja wypowiedzieć bez wskazania przyczyny z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.

4. Ceny, płatności

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN)  i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy umieszczone są każdorazowo w formularzu wskazanym w ust. 5 lit. a. Koszty te wskazane są również w ust. 7 lit. b niniejszego regulaminu.

c) Klienci dokonujący zakupów w sklepie BOHOMO wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

d) Standardowo wystawiana jest Faktura bez VAT, która jest dowodem zakupu.

e) Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy Faktura bez VAT jest dołączona do przesyłki, w przypadku stwierdzenia braku faktury fakt ten niezwłocznie przekazać droga mailowa lub korespondencją pocztową do sprzedawcy.

g) w sytuacji kontaktu telefonicznego klienta z firmą "Visions4You" (sklepem internetowym) koszt za połączenie telefoniczne wynosi wartość zgodną z pakietem taryfowym dostawcy usługi, z którego korzysta klient.

5. Dostawa przy wykorzystaniu firmy kurierskiej

a) Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.
b) Wysyłka w Polsce realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej a koszt wysyłki doliczany jest do kosztów produktów. Na terenie Polski wynosi 15 PLN (brutto) lub jeśli Klient dokonuje zakupu "za pobraniem" koszt przesyłki wynosi 19 PLN (brutto). W pozostałych krajach Unii Europejskiej opłata wynosi 80 PLN (brutto).
c) Firma "Visions4You" realizuje zamówienia na terenie Polski oraz Unii Europejskiej .W takich przypadkach szczegóły ustala się drogą mailową lub telefoniczną.
d) Zamówienia do krajów innych niż Polska wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
e) Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, czas dostawy maksymalnie 10 dni roboczych.
f) Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze, a szczegóły doręczenia znajdują się na stronie firmy kurierskiej.
g) Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, prosi się klienta o odmówienie przyjęcia towaru i w obecności kuriera o sporządzenie protokołu zgłoszenia szkody a także o zgłoszenie tego faktu obsłudze sklepu przy wykorzystaniu adresu e-mail lub w każdy inny sposób prawem dopuszczony.
h) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane również na podstawie zgłoszenia dokonanego przez nabywcę u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki, zgodnie z treścią pkt. 7 ust. g.

6. Dostawa przy wykorzystaniu Poczty Polskiej

a) Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.
b) Wysyłka w Polsce realizowana jest za pomocą Poczty Polskiej a koszt wysyłki doliczany jest do kosztów produktów. Na terenie Polski wynosi 8,90 PLN (brutto) lub jeśli Klient dokonuje zakupu "za pobraniem" koszt przesyłki wynosi 19,90 PLN (brutto).
c) Firma "Visions4You" realizuje zamówienia na terenie Polski oraz Unii Europejskiej .W takich przypadkach szczegóły ustala się drogą mailową lub telefoniczną.
d) Zamówienia do krajów innych niż Polska wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
e) Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, czas dostawy maksymalnie 10 dni roboczych.
f) Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze, a szczegóły doręczenia znajdują się na stronie Poczty Polskiej.
g) Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, prosi się klienta o odmówienie przyjęcia towaru i w obecności kuriera o sporządzenie protokołu zgłoszenia szkody a także o zgłoszenie tego faktu obsłudze sklepu przy wykorzystaniu adresu e-mail lub w każdy inny sposób prawem dopuszczony.

7. Odstąpienie od umowy

a) Zgodnie z treścią art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta konsument ma możliwość odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów oprócz kosztów wskazanych w lit. b) w terminie do 14 dni. Bieg terminu 14 dni rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności
- od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik, a w przypadku umów, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
– od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez oświadczenie złożone firmie "Visions4You" (adres: ul. E.Orzeszkowej 15, 20-435, Lublin, e-mail: bohomo@o2.pl) o takim odstąpieniu w każdy dozwolony prawem sposób lub przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego w niniejszym serwisie internetowym firmy "Visions4You". Do zachowania terminu wskazanego powyżej wystarcza złożenie przez konsumenta oświadczenia przed upływem przedmiotowego terminu. W celu usprawnienia procedury odstąpienia od umowy firma "Visions4You" umożliwia złożenie wymaganego oświadczenia drogą elektroniczną.
b) Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
c) Firma "Visions4You" zwraca niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z zastrzeżeniem lit.. b).
d) Konsument na obowiązek zwrócić rzecz firmy "Visions4You" lub innej wskazanej przez Spółkę osobie w terminie niezwłocznym jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że firma zaproponowała, że sama odbierze rzecz od konsumenta. Do zachowania terminu przez konsumenta wystarcza odesłanie rzeczy do firmy przed jego upływem.
e) Towar zwracany nie może nosić oznak zmniejszających jego wartość. Dostarczony musi być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu przez co rozumieć należy korzystanie z rzeczy w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
f) Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w treści art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w tym:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8. Reklamacje

a) Firma "Visions4You" nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania przez nabywcę oferowanych produktów.

b) Firma "Visions4You" dostarcza swoim klientom zgodnie z ciążącym na niej obowiązkiem rzeczy wolne od wad. Wady fizyczne (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów praw tj. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 16 z 1964r. poz . 93 z póź. zm.) w zakresie zakupów dokonywanych przez konsumentów w rozumieniu art. 22¹ k.c. oraz w zakresie zakupów dokonywanych przez osoby posiadające status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43¹ k.c. Przy zgłoszeniu reklamacji należy przedstawić dowód zakupu rzeczy, z którego zgodnie z treścią art. 6 Kodeksu cywilnego możliwe będzie zidentyfikowanie terminu dokonania zakupu, rodzaj zakupionego towaru, zapłaconej ceny, ewentualnie wskazanie statusu kupującego jako konsumenta lub przedsiębiorcy. Za dowód zakupu rzeczy należy uważać wszystkie dozwolone prawem dokumenty, dowody, które pozwolą na uzyskanie danych niezbędnych do realizacji roszczenia reklamacyjnego. Miejscem zgłoszenia roszczenia reklamacyjnego jest siedziba firmy "Visions4You" wskazana w ust. 1 lit. a). Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w serwisie internetowym firmy "Visions4You" (www.bohomo.pl), lub też w każdy inny sposób prawem dozwolony. Kupującemu przysługują dwa reżimy zgłoszenia reklamacji tj. z instytucji rękojmi (rękojmi konsumenckiej) oraz z instytucji gwarancji. Instytucja gwarancji może być wykorzystana w sytuacji udzielenia przez gwaranta gwarancji, co następuje poprzez wręczenie kupującemu dokumentu gwarancyjnego (złożenie oświadczenia gwarancyjnego) , który określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. W sytuacji dokonania wyboru przez klienta sposobu realizacji roszczenia reklamacyjnego z tytułu udzielonej gwarancji reklamacja realizowana jest w oparciu o treść dokumentu gwarancyjnego jaki otrzymał kupujący. Tym samym kupujący powinien mieć świadomość, że każdy z gwarantów może odmiennie kształtować treść udzielonej przez siebie gwarancji z zastrzeżeniem, że treść ta powinna być zgodna z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu instytucji rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W sytuacji odrzucenia reklamacji zgłoszonej w reżimie instytucji rękojmi jako niezasadnej firma "Visions4You" powiadomi o tym fakcie konsumenta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia reklamacyjnego, w którym zażądano wymiany, naprawy rzeczy lub obniżenia zapłaconej ceny.

c) Wszelkie spory mogące wyniknąć zarówno w kwestii rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych jak i realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami, strony będą próbowały rozwiązać w pierwszej kolejności w sposób polubowny pozasądowy. Prawem właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie chyba, że strony w umowie ustalą inaczej.

d) językiem stosowanym w relacjach pomiędzy konsumentem a firmą "Visions4You" jest język polski oraz język angielski

9. Polityka Prywatności i pliki Cookies

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma "SŁAWEX" Sławomir Wdowiak, ul. W.Kunickiego 252, 20-444 Lublin.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych i prawnie uzasadniony interes Administratora?
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i wysyłki newslettera, stanowiącymi tzw. prawnie uzasadniony interes firmy.

Kto (oprócz Administratora) ma dostęp do Twoich danych?
W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

Jakie dane osobowe gromadzimy? 
Przetwarzamy Twój adres e-mail oraz hasło, które nam przekazujesz w momencie zakładania konta.

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, płeć, kraj, historia zakupów, informacje na temat dostawy, historia płatności.

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie: historia kliknięć, oraz historia nawigacji i przeglądania.

Jakie masz prawa?
Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Dane Twojego konta będziemy przechowywać tak długo, jak długo będzie aktywne Twoje konto.
Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobisz, Twoje dane zostaną usunięte. Zachowamy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu. 
Twoje dane osobowe podane dla celów marketingowych będą przetwarzane do czasu odwołania przez Ciebie zgody.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w wpływać na Twoją sytuację w istotny sposób.

Profilowanie danych osobowych przez i-lovebeauty.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Pliki Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki Cookies - co to jest?

Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane w przeglądarce internetowej Użytkownika, służce do jej identyfikacji w trakcie korzystania z naszego serwisu.

Jaka jest zasada działania Plików Cookies?

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Serwisów.
Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach.

W jakim celu wykorzystujemy pliki Cookies?

Pliki Cookies stosujemy w celu: 
1) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu
2) tworzenia statystyk 
3) przystosowania Sklepu do Twoich preferencji.
Możemy umieszczać na Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

Pliki trwałe to pliki dostępne przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu, usprawnienia działania Sklepu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie.

Czy można wyłączyć Cookies? 
Tak, możesz wyłączyć obsługę Cookies w Twojej przeglądarce, może to jednak wpłynąć na nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Sklepu.

Więcej informacji o Cookies
Więcej informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc, oraz na stronie na http://wszystkoociasteczkach.pl/.

10. Zakończenie

a) Jeżeli brak jest możliwości zrealizowania zlecenia poprzez fakt, że przedmiot świadczenia jest niedostępny firma "Visions4You"niezwłocznie powiadomi konsumenta o tym fakcie i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałych aktów prawnych.